Co nabízíme

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při upevňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pro koho

Dospělé osoby se středně těžkým až těžkým mentálním, smyslovým, kombinovaným handicapem, autismem a poruchami autistického spektra (věk 18 – 60 let)

Kde

V přízemních bezbariérových prostorách budovy centra Pětka na ulici Francouzská č.1181 v Kopřivnici (vedle MŠ Francouzská). Automobilem je možné přijet až na parkoviště k hlavnímu vchodu do stacionáře. 

Kdy

Celoročně vždy v pracovní dny (mimo státní svátky a víkendy) v čase od 7.00 do 15.00 hodin.

Jak

 • denně pro max. 12 osob podle ujednání ve smlouvě o poskytování služby
 • individuálně dle potřeb a přání uživatelů služby
 • v sedmičlenném pracovním týmu složeném z pěti pracovníků v sociálních službách, jednoho vedoucího a zároveň i sociálního pracovníka a jednoho pomocného pracovníka

Pomáháme řešit tyto nepříznivé situace

 • když trávíte svůj čas jen doma s rodinou nebo sám a chybí Vám kontakt s vrstevníky, nudíte se, chybí Vám nějaký program nebo pravidelná činnost, která by Vám dělala v životě radost a díky které byste mohl/a na sobě pracovat/zlepšovat se, učit se novým věcem, mít v životě jakýsi řád/režim 
 • když vaši pečující (rodiče, prarodiče, sourozenci) potřebují docházet do práce a vy nemůžete z různých důvodů zůstat doma sám bez péče druhé osoby a rád byste tuto dobu trávil ve společnosti druhých
 • když bydlíte v sociální službě (chráněné bydlení, atp.) a potřebujete změnu, chcete být v jiném než domácím prostředí, potkávat jiné lidi než jen klienty vašeho zařízení, potřebujete příležitosti poznávat a zkoušet nové věci, chcete mít ve svém životě i jakýsi režim a povinnosti tzn. mít důvod proč vstát, obléci se, připravit si věci a docházet „do práce“(na místo, kde můžete trénovat péči o sebe, kde můžete pomoci tím, co umíte i druhým, kde můžete být užitečný).  

V těchto situacích Vám nemůžeme naší službou pomoci

 • když váš pečující (rodič, sourozenec, prarodič,…) náhle nebo plánovaně nemůže o vás pečovat (ze zdravotních důvodů, kvůli pobytu v cizině, kvůli úmrtí v rodině, atp.) a vy nemůžete zůstat sám/a doma bez pomoci. Tyto situace je možné řešit službami typu chráněné bydlení, odlehčovací služba, osobní asistence, krizová intervence. 
 • když potřebujete být v kontaktu s vrstevníky, docházet někam, kde budete mít program a oblíbené aktivity, ALE zvládáte pečovat o svou osobu sám a nepotřebujete pomoc druhé osoby např. při přijímání potravy, při oblékání, využívání WC a osobní hygieně, při přesunu z místa na místo, při běžných denních činnostech souvisejících s péči o domácnost, atp. Pro tyto situace je možné využít služby sociálně terapeutické dílny, centra volného času (domy dětí a mládeže), spolky pro volný čas (skaut, sokol,…), podporované bydlení, osobní asistence, školská zařízení typu praktická škola, základní umělecká škola, aj. 
 • když byste rád docházel mezi vrstevníky a měl program, ALE potřebujete nepřetržitou nebo pravidelnou lékařskou péči nebo dohled (zdravotnické úkony – ošetřování ran, podávání stravy přes PEG, podávání léků a injekcí, atp.). Naše služba není oprávněna provádět zdravotnické úkony (pracovníci služby nejsou zdravotníci) a prostředí stacionáře rovněž není vybaveno pro tento druh péče. Tyto situace je možné řešit službami týdenní stacionář, osobní asistence, domov pro osoby se zdravotním postižením a jiné pobytové služby.  
 • když vaše rodina nebo pečující či pracovníci služby, ve které žijete si přejí, abyste docházel do stacionáře, ALE vy sám o to zájem nemáte a nepřejete si to. Nemůžeme vám poskytovat službu bez Vašeho souhlasu a spolupráce.  

 • poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách (108/2006 Sb.)
 • ambulantní (tzn. že uživatel se do služby dopravuje svépomocně a odtud se zase vrací do svého domova)
 • sjednaná písemně na základě smlouvy
 • za úhradu (viz platný sazebník úhrad - základní) dle skutečně odebraného množství služby
 • individuálně nastavena pro každého klienta

Informace o službě získáte osobně přímo v denním stacionáři v době od 7.00 do 15.00 hodin, telefonicky na čísle 604317786,  nebo na této webové stránce (viz dokumenty a sazebníky úhrad, veřejný závazek).

Když máte o službě dostatek informací a chcete o ni požádat, tak:

 1. Je potřeba podat žádost - Formulář Vám na vyžádání v provozní době předá jakýkoli pracovník stacionáře nebo si jej stáhnete na této webové stránce (viz. dokumenty –žádost )
 2. Vyplněnou žádost doručit do stacionáře (osobně, poštou, emailem).
 3. Vyčkat, až se s Vámi zkontaktuje sociální pracovník stacionáře a sjedná si s Vámi osobní schůzku a dohodne další postup.

Co se bude dít po podání žádosti?

Telefonicky Vás zkontaktuje sociální pracovník, který Vám nabídne osobní setkání přímo ve stacionáři nebo ve vašem bydlišti, či dle Vašeho přání i jinde např. v cukrárně, apod. Na tomto setkání získáte kompletní informace o službě, můžete se také zeptat na vše, co Vás zajímá. 

Kolikrát se s pracovníkem sejdu a jak dlouho schůzka potrvá?

To záleží na vzájemné domluvě, může to být jednou nebo i vícekrát zhruba na 1 hodinu. Je důležité, abychom jsme my i vy měli všechny potřebné informace k rozhodnutí o tom, že je služba pro Vás vhodná a pomůže Vám řešit Vaši situaci. S sebou nemusíte mít nic, pokud Vás o to sociální pracovník přímo nepožádá. Máte-li opatrovníka nebo blízkou osobu, která o Vás pečuje, je vhodné, aby i tato osoba byla na setkání s Vámi. 

Jaké informace o mě bude pracovník zjišťovat?

Bude se ptát na vaše očekávání, přání, potřeby, záliby, jaký je váš běžný den, jak byste si představoval/a spolupráci s námi, v čem potřebujete pomoci, co zvládáte sám, jaké máte vztahy s blízkými, kde a s kým bydlíte, atp. Vše na co se bude pracovník ptát potřebuje proto, aby dokázal posoudit, zda vaše situace vyžaduje podporu naší služby a zda patříte mezi okruh osob, pro které je služba určena. 

Můžu se do stacionáře přijít podívat?

Ano můžete se s pracovníkem domluvit na prohlídce stacionáře, kdy Vám bude pracovník po celou dobu k dispozici a může tak zodpovědět vaše dotazy. Po podání žádosti, lze ještě dvakrát „nahlédnout“ do služby zdarma (tzn. „služba na zkoušku), kdy si můžete na 1 – 2 hodiny vyzkoušet být ve stacionáři (sám nebo s blízkou osobou). Rozumíme tomu, že je potřeba tu atmosféru, prostředí i osoby zažít na vlastní kůži a chceme, abyste se mohl/a rozhodnout na základě vlastní zkušenosti. Zda se rozhodnete tuto nabídku využít je jen na Vás. 

Jak často a na kolik hodin můžu do stacionáře chodit?

To záleží na tom, jak je v době, kdy žádáte naše služba využívaná ostatními klienty. Pracovník Vás bude informovat o tom, zda je volné místo (které dny v týdnu byste mohl/a docházet). Kolik hodin budete ve stacionáři trávit záleží na Vašem přání a možnostech dopravy do a ze stacionáře. Aby však naše vzájemná spolupráce měla smysl a služba Vám mohla pomoci, je potřeba docházet do služby pravidelně a trávit ve stacionáři alespoň 4 hodiny v daném dni. Pokud potřebujete pomoc a podporu na dobu kratší nebo jen občas, pak je pro Vás vhodnější službou např. osobní asistence. 

Můžu si určit, kdy službu začnu využívat? A můžu svůj nástup případně zrušit (když si nebudu jistý, když si to rozmyslím, když onemocním,…)?

Ano spolu s pracovníkem se dohodnete na tom, od kdy si přejete začít službu využívat. Pokud se u vás situace změní a nebudete moci nebo chtít nastoupit ve sjednaném termínu, je potřeba o tom informovat sociálního pracovníka a dohodnout další postup. Je možné, že pokud je kapacita již hodně naplněna, na místo, které bylo vyhrazeno vám nastoupí někdo jiný a vy pak budete muset čekat až se kapacita uvolní. 

Když budu chodit/jezdit do stacionáře, musím se tam dopravit sám? Nebo mohu využít Vaši dopravu (svoz)?

Naše služba neposkytuje dopravu klientům do stacionáři, je proto potřeba, abyste si zajistil/a vlastní dopravu a doprovod. 

Budu smlouvě rozumět? Co když se nemůžu nebo neumím podepsat?

Pokud máte potíže s porozuměním textu můžeme si obsah smlouvy vysvětlit jinak například pomocí obrázků, znaků nebo jiným způsobem, kterému rozumíte. Opatrovník nebo osoba blízká, která s vámi nástup do služby vyřizuje, je jistě osobou, které věříte, a proto můžete prostudování smlouvy ponechat na ni. Návrh smlouvy dostanete sebou ještě před jejím podpisem, budete mít tedy dostatek času se o ni poradit i s ostatními lidmi, kterým důvěřujete. Pokud nemáte opatrovníka a nemůžete se podepsat (ze zdravotních důvodů), požádáte svého lékaře, aby vám vydal potvrzení o tom, že nejste schopen podpisu. Pokud máte opatrovníka, bude smlouvu podepisovat opatrovník jako váš zástupce. Podpisem se myslí i třeba křížek, kolečko,  nebo jiný znak, kterým dáte najevo, že se sjednáním smlouvy souhlasíte. 

Co když se mi jednání s pracovníkem služby nelíbí, nejsem s chováním pracovníka nebo vyřízením mé žádosti spokojen?

Svou nespojenost můžete sdělit písemně i anonymně (bez udání svého jména) nebo ústně řediteli střediska sociálních služeb, nebo zřizovateli (Město Kopřivnice, konkrétně vedoucí sociální odboru, místostarosta pro oblast sociální) nebo jinému nezávislému orgánu či instituci řešící stížnosti (občanská poradna, veřejný ochránce práv, atp.).  


Prohlídka

Prohlídka

Prohlédněte si sami naše prostory ve virtuální prohlídce nebo na YouTube.

Kontaktní formulář


Další naše služby